Search form

Génesis 4:14

14Nôqueesh lhasvôôm yiey na cotsjaat, pa ya cha'lheesh jayu ti jayôtay'apee na cotsjaat pa yatôjey'am jayu shta, pa ampa yichayasha jayu shta. Pa nôque lhjunash, papi ca nasvantaj pa tsiclôn jayu.