Search form

Génesis 41

Pa Josê ti yashinitjatem pava lhtsamatas pa faraón

1Pa nôj pava napu' nincôpes. Ve'lha pa nalhu pa faraón ti nijujom ti vatsavat'e lhavôôj pa tovôc Nilo. 2Pa tovôc tôlhshaam pava napu'yama vôcôc isis yilhavunsha'ne shta, ti tuj pa yitjataj yiey pa vanôcat. 3Pa yiey t'oyiish pav'elh napu'yama vôcôc niysisa yinucôs shta ti tayshi pa tovôc pa yie' lhavôôj shalheema pav'elh. 4Pa lhechesh pava niysisa yinucôs shta vôcôc pa tuj pava napu'yama isis yilhavunsha'ne.

Pa nijat'o pa faraón, 5taj ti yimô' shta pa caaj peelh lhtsamaat: yi'van pa ve'lha trigo pa napu'yama pava lhay isis pa acloj pava lhtôsjey. 6Pava lhech yiey t'ôyiish lhap'elh napu'yama'esh shta pava lhay taj ti yic'utsjan pa yitsafofinatch'e pa lhaviim lhum'ôcjinuc. 7Pava lhech napu'yama yic'utsjan lhay tuj pav'elh napu'yama us tôsjey isis shta.

Ti nijat'ô pa faraón pa yitô'ya ti lhtsamaat. 8C'oya ti nich'a nalhu pa uj ti yaychavalh'een pa tayôjijanesh ca nachey lhacôm'a papi yitô'yish ti yivo'yesh'ôcji shi' papi lhavcajôyshenjas yiey pa Egipto. Ti nifaclem pa faraón pava lhtsamatas pa ampapu ca nitô'yish pa yich'e'. 9Lhechesh pa yit'esha pa lhanvacleesh papi yiyôjayan'in pa lhcaanvacle:

—Nôqueesh yivoych'e na yicachi' ti jasnatesh ja niysa'. 10Ca'na ti asuyelh'yi ca lhanvacleesh papi yucuve lhavos shi' na acavo, ti lhaschenelhey lhja vatvanc'ôcfajavte yiey ja lhanvacleesh japi c'afoquelhay. 11Ve'lha ja tulh caaj pa lhtsamaat ca yucuve lhavo' pa caajyam yitsha jaelh. Pa caaj ca yich'e' ca yitsamataselh. 12Yiey jô lhech'e lhech yie' ja ve'lha nich'ayech hebreo, lhavaatsha lhcavoesh ja lhanvacle japi c'afoquelhay. Janfacle'lhem cava yitsamataselh pa yashinitjatch'e pa nifaclelhyam ca yich'e'. 13¡Pa lhacôm'a ti yôfisch'e ca lhjunash ti yit'esh! Yivaatsha japecla na yicumjayash vooy caelh pa chiyôcfachishaam.

14Pa faraón tayôjijanesh pa Josê. Pa chiyayjat'e tatsha lhpa vatvanc'ôcfajavte. Pa Josê yivoc'a pa yuych'e shta pav'elh t'uyjatshiyis pa yichey pa faraón. 15Lhechesh pa yit'esh pa faraón:

—Caaj ja yitsamaat ampapu ca nitô'yish ca nashinitjatch'eyam. Taj ti tsitô'ya ti chinfacl'am pa vatatsamat pa lhashinitjatch'e pa lhjunash.

16—Côque niyalhecha ca nitôlhyi —yit'esh pa Josê—; vooy pa Dios nifacl'am pa lhjunash jayu.

17Pa faraón yit'esha pa Josê:

—Janjujôm ti javatsavat'e lhavôôj ja tovôc Nilo. 18Yiey ja tovôc tôlhshaam pava napu'yama vôcôc yilhavunsha'ne isis shta. Pava lhech tuj pa yitjataj yiey pa vanôcat. 19Pa yiey t'ôyiish pav'elh napu'yama vôcôc niysisa pa yinucôs shta. ¡Nôv'e ca yi'van pava lhech lhjunash niysisa vôcôc yiey na Egipto! 20Pava lhech vôcôc yinucôs niysisa shta pa tuj cav'elh napu'yama vôcôc yilhavunsha'ne. 21Taj ti vooy ti tuj, pa ampapu ca nitô'ya, lhayaash ti mônlheesh ti yinucôs.

“Pa janjat'o, 22taj ti caaj shta caelh ti janjujôm pava napu'yama lhay pa trigo pa tôsjey pa isis shta tô'lha lhpa ve'lha lhtatsuc. 23Pa yiey t'ôyiish pav'elh napu'yama'esh lhay yic'utsjan, tiqu'ic shta pa yitsafoniyanch'e pa lhaviim lhum'ôcjinuc. 24Pava lhech lhay yic'utsjan tuj pav'elh napu'yama lhay isis. Côque janfactajem japi yitô'yish ti yivo'yesh'ôcji taj ti ampapu ca nitô'yish ca nanfacyam pa yich'e'.”

25Lhechesh pa yicuulh pa Josê pa faraón:

—Pava napu' atsamatas ve'lhasham pa yich'e'. Pa Dios nifacl'am avaatsha pa lhjunash pava yisnatesh jayu. 26Pava napu'yama vôcôc isis lhech pava napu'yama yincôpes lhech lhjunash shta pava napu'yama lhay isis. Ve'lhasham pa atsamaat. 27Pava napu'yama vôcôc yinucôs niysisa shta ti nijooylhach'e pav'elh lhech shta pava napu'yama yincôpes. Lhech lhjunash shta pava napu'yama lhay yic'utsjan pa yitsafofinach'e pa lhaviim lhum'ôcjinuc. Pava lhech napu'yama yincôpes ti ampa jayu ca na'aan. 28Yiey nan lhjunash ca jayeesh. Pa Dios nifacl'am pa lhjunash pa yisnatesh jayu. 29Caaj jayu pava napu'yama yincôpes ti ampa ca amac'oya jayu lhacôm'a na cotsjaat Egipto. 30Pa nijooylha jayu pava napu'yama yincôpes ti ampa jayu ca na'aan. Ampapu ca naychavalhey ti ampa ca amac'oya na Egipto, lhayaash ti yivômjat jayu na yitsaat ti ampa ca na'aan. 31Pa uj jayu pa vatats'aclayash ca nam pa tanca mônlhaaesh pa lhjunash lhapesh ti ampa ca amac'oya. 32Avaatsha napu'esh ti lhjunashvatjulh pa atsamaat, lhayaash pa Dios ti yit'esh ca nasnatesh côque. Pa yisnatesh jayu tatsha. 33“Pa lhe'naa ti tajulhey ca avooy pa nivacle tcajôyshay ampa ca nintô'yeesh, pa anvacleyanesh yiey nôque cotsjaat. 34Tajulhey ca asnatesh côque: avooy papi lhcaanvaclesesh ca nôqu'e lhacôm'a na cotsjaat ca ninayjatvane pa ve'lhanôjesh t'iya'esh lhcavcalhech yiey na Egipto nôqueeshch'e pava napu'yama yincôpes ti ampa ca amac'oya. 35Pa nayjatvane lhacôm'a pa trigo pava isis yincôpes pava nam jayu. Pa nan'e' yiey pava jpôyjey lhclôvalh, pa nasclaneem nava yitsates ca jaspa nicaaj pa lhôc napi nivacle. 36Pa nôque lhjunash chiyisclaneem jayu pa trigo lhacôm'a na yitsaat, ca jaspa ya aj ca nivômjat lhayipcu napi nivacle pava napu'yama yincôpes ti ampa ca na'aan yiey na cotsjaat Egipto.

Pa Josê ti lhcaanvacleesh'e pa Egipto

37Pava yôyinch'e iseem pa faraón shi' papi t'acumelh'in. 38Pa yit'esh pa faraón:

—¿Shtavan jayu t'e peelh nivacle nan lhjunash nôque ti caajem pa lh'espíritu pa Dios?

39Pa yit'esha pa Josê:

—Ampapu ca nash'ac'oya ca natcajôyshay shi' ca nitô'yish shta, lhayaash ti nacajôyshiyan pa Dios. 40Avaatsha alhcaanvacleesh'e jayu na jôv'e',*xw* pa lhacôm'a jayu ca nanc'asham'am pa ca ayôjitajsha na yitsaat. Ve'lheey ti c'ash'ac'oya jayu, lhayaash ti yalhcaanvacle jô. 41A'va, c'anvacleyanesh lhacôm'a na cotsjaat yiey na Egipto.

—“Ajôchielhey ja Josê, pa asnatshelh pa ca niteetajeshelh'a.”*xy*

Ti yit'esh côque, 42pa niclanshi pa lhpascheshiy pa faraón yi'shi' pa lhanvacleyash, pa yajayjayanch'e pa Josê. Pa yiyôjiesha shta ca nuyjach'e lhpa is t'uyjatshiy, pa yitinshiyanesh pa clesanilh cojiyaj. 43Pa yanshi' shta lhpa yaash ti is caletaj lhjunashtajulh lhpa yitsôt'ajesh, pa vanôyinc'oya ti tônesh'apee:

—“¡Anc'at'elhc'oya!” Nôque lhjunash ti yie' t'ajuyish pa Josê lhacôm'a papi Egipto lhavos

44Pa yit'esh shta pa faraón:

—Lhama yivaatsha ya faraón, ampapu jayu ca vi'sheey lhacôm'a na Egipto ti ampa ca at'esh.

45Pa faraón yeyiyanesh pa Josê pa vatey tô'lha pa Egipto Zafnat-panea, pa yijayayanesh lhpa Asenat, lhôse pa Potifera pa vatasinôc lhavo' yiey pa yitsaat On. Nôque lhjunash ti yie' pa Josê pa Egipto. 46Pa Josê treinta pava lhnincôpes ti chiychaj'e t'ajuyish pa faraón, lhcaanvacleesh'e pa Egipto. 47Pa cotsjaat yicheshch'e pava napu'yama yincôpes ti uj pa tôlha pa ampa ca amac'oya. 48Pa nayjatvane lhacôm'a pa trigo ti caaj pa yicheshch'e pava napu'yama yincôpes. Pa yisclan pava yitsates pa lhacôm'a ti yimônlhanit'e pava yitsates pa trigo pa nayjatvane. 49Pa Josê pa nayjatvane pa trigo lhjunashjulh pa josôj yiey pa uj tovôc. Pa uj jumje, pa vômeshjop ti yitsjuulh, tôlh'ejop ti ninfajulh.

50Ti jôjjeclay ninama pava yincôpes ti ampa ca na'aan, pa Josê ti caaj papi napu' lhcleselh lhpa lhch'acfa Asenat. 51Pa vatjutsa' yeyiyanesh Manasês (Pa Dios tsitôvaclutsjach'e) ti yit'esh: “Pa Dios tsitôvaclutsjach'e lhacôm'a cava tsiclôyit shi' japi yivelhavot.” 52Pa nijooylha lhaôs lhey Efraím (Tsictsôyan), lhayaash ti yit'esh: “Pa Dios tsictsôyan'e na cotsjaat yiey na javatclôyit'e.”

53Tônshi' pava napu'yama yincôpes ti ampa ca amac'oya pa Egipto. 54Pa tôlhesh'e pava napu'yama yincôpes ti ampa ca na'aan,*xx* pan t'ônashesh pa Josê. Caaj pa uj lhayipcu' lhacôm'a pav'elh yitsates, ve'lheey pa Egipto caaj'e pa vatôc. 55C'oya ti yiyipcunsha'ne papi nivale yiey pa Egipto, pa yichey ti t'a'lha pa faraón. Lhechesh pa yit'esha pa faraón lhacôm'a papi Egipto lhavos:

56C'oya ti yam'apee pa yipcu' lhacôm'a pa cotsjaat, pa nic'at'eyshisha'ne pa Josê lhacôm'a pava yi'ôcji pa trigo ca natcashaaysha papi Egipto lhavos. Pa yipcu' lhetlhayitshi ti uj. 57Pa nacheshey'in lhacôm'a pav'elh yitsates pa Egipto ca natcashaaysha pa trigo pa Josê, lhayaash ti ampa ca nituj pav'elh yitsates.