Search form

Génesis 41:34

34Tajulhey ca asnatesh côque: avooy papi lhcaanvaclesesh ca nôqu'e lhacôm'a na cotsjaat ca ninayjatvane pa ve'lhanôjesh t'iya'esh lhcavcalhech yiey na Egipto nôqueeshch'e pava napu'yama yincôpes ti ampa ca amac'oya.