Search form

Génesis 42:36

36Lhechesh pa yit'esha pa Jacob:

—Avaatsheelh lh'aminatelhyam japi yicles. Ca Josê apis ti ampa, ja Simeón ampa shta ¡pa nôqueesh pa lhchajelhyic'oya shta na Benjamín! ¡Lhacôm'a côque ti t'ajuyeshyijulh!