Search form

Génesis 43:16

16pa yi'van pa Josê pa Benjamín ti yi'shi' papi lhech, pa yit'esha pan yinvacleyanesh pa lhajpôyich:

—Acha'jey napuque nivacle ja yijpôyich. Aclôn lhpa ve'lha vôcô pa asnatesh pa vatôc, lhayaash ti jaytsaccunelh jayu ca nalhcachitaja.