Search form

Génesis 44:13

13Lhechesh papi lhech yic'asteshlhtapee pava t'uyjatshiyis tanôclitesh ti aôytejem. Pa yachaj'apee shta pava lhclôy cuvôyutas pa vapecley shta pa yitsaat.