Search form

Génesis 45:1

Pa Josê ti yitôyjatlhavne papi lhcheclavot

1Pa Josê nilhaajulh t'ôyish'e papi yi'jop papi t'acumem'in, pa yisitsenesh ti yit'esh: “¡Ayelh'e lhacôm'a nôque!” Nôque lhjunash pa ampapu papi lhcavos yiey pa lhech'e ti yitôyjatlhavne pa Josê papi lhcheclavot.*xc*