Search form

Génesis 45:11

11Lhech'e jayu ca jajutey pa lhôc shi' pa ajôôjam, shi' lhacôm'a papi yi'ajop, jaspa tanca ameemc'oya pa'na. Lhayaash ti jôjjeclay ve'lhanôjesh pava yincôpes amc'oya ti caaj jayu pa yipcu'.”*xd*