Search form

Génesis 46:34

34pa anfacle'lhem ti yajatesh ti lhclôvalhelh pava tashinshtas nan lhjunash capi catsinavot. Ca jaspa isajop jayu ca veelh'e na cotsjaat Gosên, lhayaash japi Egipto lhavos ninteesh ca shalhaema papi tashinshtas lhavos.