Search form

Génesis 49:10

10Ampapu ca nanjôclesh jayu

pa t'unaj na Judá

shi' na lhavcôjat nan yichaj'in,

yamjey jayu ca namtaj pan yitsôt'ajesh na

lhavcôjat, pa lhech niqu'ishamem jayu papi

yiey na cotsjaat.