Search form

Génesis 50:21

21Pa nôque lhjunash ya aj ca anjova'yelh'in. Jajutelh'ay jayu pa ôclelh avaatsheelh shi' napi acleselh.

Nôque lhjunash yicanoyan pa Josê, pa nits'opeesh ti tasinôyc'oya.