Search form

Génesis 6:16

16Asnatesh pava pu'jana'esh lhtôvjasesh chishamnee, pa ve'lhaa pa vatovalhjavat pa lhch'alhu'eesh metro pa lhavôôj yiey lhatôj'e, pa ve'lhaa pa lhashi nôv'e' lhavôôj.