Search form

Génesis 7:16

16Yich'ôcji pa ve'lha yitsuuj lhpa ve'lha shta ôcjeclô pava nalhjunashvatc'oya, nan lhjuanash pavan yiyôjiesha pa Dios pa Noê. Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa yip'oey pa lhashi lhpa vatôvjatshi.