Search form

Génesis 8

Ti nôjeshch'e pa uj tsha'nu

1Pa lhechesh pa Dios yivo'yey lhcachi' pa Noê shi' lhacôm'a pava yaquisetes pavan yi'shi' lhpa vatôvjatshi. Pa yisnatesh pa lhaviim ti tanu' yiey na cotsjaat. Pa lhechesh pa vapecshicham pa yinôôt. 2Chiyp'oc'oya pa tôôlhtasham pa yinôôt shi' pa tôôlhchishamnee. Pa vô'mesh ti taaj, 3pa lhech tôlhesh'e ti vapecshicham'in pa yinôôt. Ti nôjeshch'e pava ciento cincuenta nalhus pa yinôôt ti vapecshicham'in. 4Pa nalhu diecisiete pa napu'yama jive'cla lhpa vatôvjatshi pa cano yi'apee lhpa utiyuc Ararat. 5Pa yinôôt lhet ti pa ti vapecshicham pa vatjutsa' pa nalhu pa napu'nôjesh jive'cla pa lhechesh pa chiyvaney pava uschisham uticuy.

6Ti nôjeshch'e pava cuarenta nalhus, pa Noê pa nic'at'ey pa vatovalhjavat pan yisnatesh, 7pa yichen lhpa ajô'clô yacut, lhpa yacut yifô'yô na t'ajuytajshi, pa vo'tajeysha'ne pa ca clôjôje'e na cotsjaat. 8Ti nijooylhach'e lhpa yacut, pa Noê pa yichen pa ve'lha ofo ca novalhey ca clôjôje'e na cotsjaat; 9taj ti tapec pa ofo yiey lhpa vatôvjatshi teya ti ampa ca nivan pa ca nit'ichay'e, eem ti jôjjeclay ti tif'apee na cotsjaat pa yinôôt. Pa yanfach'ee c'oya pa Noê pa t'ituuc, pa t'acuumjulh pa ofo pa yuyjat'ôcji lhpa vatôvjatshi.

10Pa Noê pa t'ach'anjop pava napu'yama nalhus pa ve'lheesh yichen shta pa ofo. 11Palha nuutitsu ti tapec pa ofo. Pa nichaaj pa lht'oycha lhaôs pa olivo yanshi' lhpôset, pa lhechesh pa yitô'ya pa Noê ti yim'apee na cotsjaat. 12Pa tach'anjop shta pava napu'yama nalhus pa ve'lheeshcum ti yichen pa ofo, taj ninatpec t'ôyish'e pa ofo.

13Ti yama ti seicientos uno pava lhnincôpes pa Noê, pa clôjôj'e na cotsjaat. Lhech pa vatjutsa' nalhu pa vatjutsa' jive'cla, pa Noê pa niclan'e pa lhôtôjey lhpa vatôvjatshi pa yi'van na cotsjaat ti p'alha ti clôjôj'e. 14Pa nalhu veintisiete pa napu'eyshi jive'cla na cotsjaat pa clôjôj'e jô. 15Pa lhechesh pa yit'esha pa Dios pa Noê: 16“Ayshi lha vatôvjatshi shi' shta lha ach'acfa, napi acles shi' napi atômtey. 17Ayjatshi shta lhacôm'a nava yaquisetes navan yi'ajop: nava ajôclôs, nava yaquisetes nitôyecla pa shi' nava t'ôta'yesh pa t'oot, secl'esh ca nit'ôtay'apee lhacôm'a na cotsjaat pa nicaaj shta pava lhcles pa namqu'een na cotsjaat.”

18Pa lhechesh pa Noê shi' lhpa lhch'acfa, papi lhclesh shi' papi lhtômtey, pa tayshi lhpa vatôvjatshi. 19Pa tayshi lhacôm'a pava yaquisetes nitôyecla shi' pava tôyic, pava t'ôta'yesh pa t'oot pa shi' pava yifô'yô. 20Pa lhechesh pa yisnatesh pa Noê pa lhcufayjat'esh ja lhavitôvat pa Lhcaanvacle, pa t'acum'e java yaquisetes shi' pava ajôclôs pava isis, pa ve'lha ts'ivee pa t'ajôjesh pa lhjunash, pa napjunemsham pa Lhcaavacle ti lhcufayjat'esh. 21C'oya ti yameychisham pa lhniish uj ti acôjqu'e, pa yit'esh pa Lhcaanvacle: “Tanca t'ôyi'sheey ca yipôfiyu yiey na cotsjaat pa ca nitôôlhtajeyjop pa nivacle, lhayaash ti tôlhesh'e ti nich'ayech pa nivacle ti tsi'sha pa niysa' yaychavalhey. Tanca jayu shta t'ôyisheey ca yiclônsha'ne nava yaquisetes, yiey nan jasnatesh nôqueesh.

22“Pa lhan'e ti caaj na cotsjaat,

caaj jayu pa vatcôvjiyanjayash

shi' pa vatcavcalhech;

pa cus jayu shi' pa c'uy,

caaj jayu pa cloop shi' pa yincôôp

shi' pava nalhus pa nôquee pava tulhis.”