Search form

Levítico 1

Pava chiylhônsham

1Pa Lhcaanvacle tôney pa Moisês ti yiey pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, ti yit'esha:

2“Asinôquiem napi Israel lhavos pa anfacleem ca nicaajtaj papi nichaaj pa lhcufayjat'esh pava yaquisetes, pa isjop ca nanchaajyi pava lhclôy vôcôc shi' pava tashinshtas.

3“Papu ca natcufaaytajesh pa yaquiset ti yilhônsham lhecha pa lhclô' vôcô jayanaj, pan amem pa lhayasha.*xa* Ca jaspa chinatcumeshjulh, pa lhech lhcufayjat nôvesh'e t'ajuyish jayu na Lhcaanvacle yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, 4pa nichaajsha'ne pa lhshatech pa lhech yaquiset. Lhecheesh pa lhech yaquiset pa chincumeshjulh secl'esh ca chinvômjatemch'e pava lhsasch'esha'ne. 5Pa nisej'ôcji jayu lhcôyish pa lhech jayanaj yiey t'ajuyish na Lhcaanvacle; pa nanjooylhaa japi lhcles ja Aarón ti vatcasinôclesh ca natcufa'yesh pava lhavoyey, pa nanjooylhach'e ca nisichat'apee shi' na lhavôjqu'e na itôvat yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. 6Pan yiesh'nee pa yaquiset ti yilhônsham pa nôjeech jayu pa niseejsha'ne jayu shta, 7vooy japi vatcasinôc yilhônc'oya jayu pa itôj ca nan'apee na itôvat'esh pava yiclôy 8ca nan'apee pava t'asjanis chiyseejsha'ne shi' pa lhshatech shi' pa lhôtjeyiesh pava lhavaclay. 9Vooy pan yiesh'nee ti napjunsham isjop jayu ca nicle'shesh pa yinôôt pava lhavaclay shi' pava lhcaclôy pa lhech yaquiset, vooy ja vatcasinô pa napjunsham jayu lhacôm'a yiey pa itôvat'esh ti lhcufayjat'esh ti napjunsham ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.

10“Pa lhech yaquiset ca chincufaaytajesh ti chiylhônsham ca lhechtaja pava lhclôy tashinshtas ja't'ajesha pava tashinshtaychey, pa lhecha jayu pa yitsuuj amem pa lhayasha, 11pa isjop jayu ca natvayeshey na fchenajjulh na itôvat ca niseejtaj'ôcji lhcôyish, yiey t'ajuyish na Lhcaanvacle. Vooy japi lhcles ja Aarón, japin vatcasinôclesh, pa nisichat'apee pava lhavoyey pa yaquiset na itôvat'esh shi' na lhavôjqu'e; 12pa nanjooylha ca chinseejsha'ne pa yaquiset, vooy japi vatcasinôc pa nan'apee pava t'iyas pava yiclôy yiey na itôvat ti chinapjunsham. Pa chinu'esham pa lhshatech shi' pa lhôtje yiesh pava lhavaclay. 13Pa nanjooylha pan yieshnee ti napjunsham ca nicle'shesh jayu pa yinôôt pava lhavaclay shi' pava lhcaclôy pa lhech yaquiset, pa vooy ja vatcasinô napjunsham jayu lhacôm'a yiey na itôvat ti lhcufayjat'esh ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.

14“Pa lhech yaquiset ti tcufayesh ti yilhônsham ti yôclôjesh na Lhcaanvacle lhech pa ajôclô, pa lhecha jayu pa oftaa ja't'ajesha pa ofo lhaôs. 15Vooy ja vatcasinô pa natcufa'yesh jayu pa lhech ajôclô pa nineecfat'ey pa lhshatech yiey na itôvat'esh pa ninapjunsham jayu, vooy pava lhavoyey pa nantonjatch'etsham na itôvat'esh. 16Pa nanclan'e jayu lhpa lhôcji shi' pavan yi'shi' pa vena nu'jijop na itôvat'esh yiey na lhum'ôcjinucjulh, ja't'ajesha pan yie' pa shnomaj; 17Pa nanjooylha ca chinseejvatjulh pa napu'a pava t'iyas pa chincum'e pava lhafas, taj ti tanca chincatsônjat pava napu' t'iyas, pa nanjooylha ca chinapjunsham yiey pava lhajuy yiey na itôvat ti chiylhônsham, ti tcufayesh ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.