Search form

Levítico 1:14

14“Pa lhech yaquiset ti tcufayesh ti yilhônsham ti yôclôjesh na Lhcaanvacle lhech pa ajôclô, pa lhecha jayu pa oftaa ja't'ajesha pa ofo lhaôs.