Search form

Levítico 1:17

17Pa nanjooylha ca chinseejvatjulh pa napu'a pava t'iyas pa chincum'e pava lhafas, taj ti tanca chincatsônjat pava napu' t'iyas, pa nanjooylha ca chinapjunsham yiey pava lhajuy yiey na itôvat ti chiylhônsham, ti tcufayesh ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.