Search form

Levítico 1:5

5Pa nisej'ôcji jayu lhcôyish pa lhech jayanaj yiey t'ajuyish na Lhcaanvacle; pa nanjooylhaa japi lhcles ja Aarón ti vatcasinôclesh ca natcufa'yesh pava lhavoyey, pa nanjooylhach'e ca nisichat'apee shi' na lhavôjqu'e na itôvat yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e.