Search form

Levítico 1:9

9Vooy pan yiesh'nee ti napjunsham isjop jayu ca nicle'shesh pa yinôôt pava lhavaclay shi' pava lhcaclôy pa lhech yaquiset, vooy ja vatcasinô pa napjunsham jayu lhacôm'a yiey pa itôvat'esh ti lhcufayjat'esh ti napjunsham ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.