Search form

Levítico 13:21

21Ca nivantaj pan yie' ti lhayasheesh ti ninclimiyanch'e pa lhsaash shi' ti ninamjam pan mônlhee t'ôj, vooy ti vômeshch'e, pa lhecheesh pa chinp'oeyshi papi lhech nôqueshch'e pava napu'yama nalhus.