Search form

Levítico 13:27

27Vooy pava napu'yama nalhus ca nit'ôntajshi pa yiclôvalhesh jayu pa vatcasinô, vooy pava yamqu'e ca apistaja ti tac'uych'e pa t'ôj, pa lhechesh pa chinfacleem jayu papi lhech ti yisiyan, lhayaash ti lhayasheesh lhpa vatashtôtaj.