Search form

Levítico 13:36

36vooy pa vatcasinô isjop jayu ca niclôvalhesh ve'lheeshcum papin lhayasheesh; ca natc'utytajch'e pa lhacle pa t'ôj, pa nisuyeeshi ca chinvoojey pava lhayees ti tôjiyajch'e: pa lhech pa yisasiyan.