Search form

Levítico 14

Pava chivancafaycutesh t'ajuya ti chiy'isinatesh papi tashtôtaysha'ne

1Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

2“Navôque chivancafaycuteshjop ti chiy'isinatesh pan lhayashaesh pa lhashtôtaj: Pan tayashay isjop ca chinchajey t'ajuyish pa vatcasinô,*xq* 3pa lhech chinchaajfach'ec'oya pa vat'ichavat pa chinclôvalhem. Vooy pa vatcasinô ca nivantaj pava yamqu'e ti lhashtôtajesh pan lhayashaesh ti vatsjanesh, 4pa yiyôjiesha jayu ca nanchaaj pava napu' ajôclôs mônlhasha'ne t'ajuya ti vat'isiyan lhecha pava isis, pava yeclôy shintincutacuy, pa yuc sivôclôclhayeech shi' lhpa vatcôvjiyanchiyuc pan lhey hisopo. 5Pa yiyôjiesha jayu ca niclôn pa ve'lha pava ajôclôs ca natjuyeshch'e pa tô'lhôs yich'e' pa yinôôt yalhatôlhch'e'en, 6pa t'acum'e jayu pa ôjôclô mônlha, pa yeclô' shintincutayuc, pa yuc sivôclôclhayeech shi' pa hisopo, pa yivayitsha'ne jayu cavôque, vooy pa ajôclô mônlha pa nu'ja pava lhavoyey pa ajôclô vaf yieyshi pa yinôôt yalhatôlhch'een. 7Pa nanjooylha jayu ca nisichata pava lhavoyey pan chiy'isinatesh pa lhashtôtaj pa napu'nama pat'ajô'jesh, pa chinanfacleem ti chiy'isiyan. Vooy pa ajôclô mônlha pa yivashan jayu ti yich. 8“Pan chiy'isiyan isjop ca nicleesh pava yuych'e, pa nivaatclesh lhavaatsha, pa nit'ovôsch'e lhacôm'a pava lhpôsey, ca jaspa vat'isiyan. Pa nanjooylhach'e ca nôcjaam pa vat'ichavat, lha'ma'taj ti yich'e' pava napu'yama nalhus ti yalhayich'een jayu. 9Vooy pa napu'yama nalhu pa yivoc'ajatch'e jayu lhacôm'a pa lhshatech, pa nit'ovôsch'e pava lhpôsey, pava lht'ipôclôs shi' lhacôm'a pava mônlhach'e lhsaash, pa yicleesh jayu pava yuych'e pa nivaatclesh jayu lhavaatsha, pa lhechesh pa vat'isiyan jayu. 10Vooy pa pu'janayama nalhu pa t'acum'e jayu pava napu' tashinshtas nich'a us amem pa lhayasha, shi' lhpa tashinshtaj ve'lha lhnincôp amem shta pa lhayasha; jô'tajesh pava seis kilos y medio pa climshi isshi' t'ajuya ti vatcufayjat'esh ti chiycôvjiyan chiyot'ateshi pa lhape' shi' pa pu'jana t'iya'esh pa lhape'. 11Vooy pa vatcasinô pa nasnatshem jayu pa chivat'isinatesh, pa nanjop jayu papin chiy'isinatesh, shi' pavan caajem yiey pa chiyuy'een ja Tsha'nuvo'esh ti Chiyvatvan'e, pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle, 12pa nanjooylha pa natcum'e pa ve'lha pava tashinshtas pa nu'esham jayu pa lhcufayjat'esh pa pu'jana t'iya'esh pa lhape', ti lhcufayjat'eshjop pa chitamenesh lhavach ti yisnatshem yieshjop na Lhcaanvacle. 13Pa isjop jayu ca niclôn pa tashinshtaj ca nôvesh'e pa lhasnôyich'e pa niseejtaj'ôcji lhcôyish pava yaquisetes t'ajuya ti chiycufa'yeshjop pa sasch'e shi' pava chiylhônsham. Vooy pa vatcufayjatjop pa chitamenesh lhavach t'ajuya jayu pa vatcasinô, lhjunashjulh jayu shta pa vatcufayjatjop pa sasch'e, lhayaash pava lhech ti chiy'isiyan.

14“Pa nanjooylhach'e ca natcum'e pa vatcasinô pava napu' lhavoyey pa vatcufayjatjop pa chitamenesh lhavach, pa nip'aclanesh pan chiy'isiyan yiey pa tasham lhpa lhacfe' lhfayishey, yiey lhpa ujqu'e' lhpasche lhfayishey shi' lhpa ujqu'e' lhafjuj lhfayishey. 15Pa nanjooylha ca natcumesh'e pa tiqu'in lhape' pa nôtsiysham pa lhpôcôt lhch'amiyishey; 16Pa lhecheesh pa nivayitesh lhpa lhpasche lhfayishey pa lhape' ti yi'shi' lhpôcôt, lhpa lhech lhpasche pa nisichatesh pa nôqueshch'e pava napu'yama pat'ajô'jesh pa lhape' yiey t'ajuyisn na Lhcaanvacle. 17Pan mônlhee lhape' yi'shi' lhpôcôt pa t'acu'meyshi jayu pa vatcasinô pa tiqu'in ca nip'aclanshi pan chiy'isiyan yiey pa tasham lhacfe' lhfayishey, yiey lhpa ujqu'e' lhpasche lhfayishey shi' lhpa ujqu'e' lhafjuj lhfayishey pava lhavoyey pa t'ajuya ti chiycufa'yeshjop pa chitamenesh lhavach, 18vooy pan mônlhee lhape' pa nip'aclanshi jayu pa lhshatech pan chiy'isiyan. Nôque lhjunasheesh pa vatcasinô ca natcumeemjulh na Lhcaanvacle ti chiyvômjatemch'e pava lhsasch'e pa lhech. 19Pa nanjooylha pa nôveshjop pa vatcasinô pa vatcufayjatjop pa sasch'e ca natcumem'e pa chivat'isinatesh ti chiyvanesh ti yisasiyan; pa nanjooylhach'e ca natcufa'yesh jayu pa yaquiset pan chiylhônsham jayu, 20pa nan'apee pa itôvat'esh pa nu'ja pa vatcufayjatesh pava chiycôvjiyan. Pa nôque lhjunashesh pa vatcasinô pa t'acu'memjulh jayu ca chinvômjatemch'e pa lhsasch'e pa lhech, pa nôque lhjunash pa chiy'isiyan jayu.

21“Ca lhetaja ti tayashay pa ts'aclaay ti amem pa'na, pa natcum'e jayu pa tashinshtaj ca natcufa'yeshjop pa chitamenesh lhavach pa nôveshnee jayu ti tcufayeshjop ca jaspa chincumeemjulh ti chiyvômjatemch'e pava lhsasch'e, pa natcum'e shta ca nashjat clee pa napu' kilo pa climshi isshi' chiyot'ateshi pa lhape', ti lhcufayjat'esh pava chiycôvjiyan, shi' pa pu'jana t'iya'esh pa lhape' 22shi' pava napu' oftaas, ja't'ajesha pava napu' ofo lhcles, pan yie' ti iseemjop, ve'lha pa lhcufayjatjop pa sasch'e vooy peelh pa chinlhônsham. 23Pa pu'janayama nalhu pa yicha'jey jayu lhacôm'a cavôque pa vatcasinô, t'ajuya ti chiy'isiyanesh; pa yichaajshey jayu t'ajuyish na Lhcaanvacle, yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chiyvatvan'e. 24Vooy pa vatcasinô pa t'acum'e jayu pa tashinshtaj ti vatcufayjat'eshjop pa chitamenesh lhavach shi' pa pu'jana t'iya'esh pa lhape', pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle ti lhcufayjat'esh lhavaatsha; 25pa yisej'ôcji jayu lhcôyish pa tashinshtaj vatcufayjat'eshjop pa chitamenesh lhavach, pa natcum'e pa tiqu'in pava lhavoyey pa nip'aclanesh jayu pan chiy'isiyan ti yiey pa tasham pa lhacfe' lhfayishey, yiey lhpa ujqu'e' lhpasche lhfayishey shi' lhpa ujqu'e' lhafjuj lhfayishey; 26pa nanjooylha ca nôtsiysham lhpôcôt lhch'amiyish pa tiqu'in lhape', 27vooy lhpa lhpasche lhfayishey pa nisichatesh jayu pa napu'nama pat'ajô'jesh yiey t'ajuyish na Lhcaanvacle pan mônlhashi lhpôcôt lhape'. 28Pa yip'aclanshi jayu shta pan chiy'isiyan pa tiqu'in lhape' yiey pa lhacfe' lhfayishey, yiey lhpa lhpasche ujqu'e' yifayishey shi' lhpa ujqu'e' lhafjuj lhfayishey, yiey pan yiesh'e ti yip'aclanesh pava lhavoyey pa vatcufayjatjop ti chitamenesh lhavach. 29Vooy pan mônlhashi pa lhape' pa nip'aclanesham lhshatech pa vatcasinô pan chiy'isinat, ca jaspa natcumeshemjulh na Lhcaanvacle ti chiyvômjatemch'e pa lhsasch'e 30Pa nanjooylhajat pa vatcasinô ca natcufa'yesh pa ve'lha pava oftaas ja't'ajesha pa ve'lha pava ofo lhcles pavan isjop ti chiycufaayshem pan chiy'isiyan. 31Pa ve'lha pava lhech ajôclôs t'ajuya jayu ti vatcufayjat'eshjop pa sasch'e vooy peelh pa chinlhônsham, nôquee pava vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan. Nôque lhjunasheesh pa vatcasinô pa natcumeemjulh na Lhcaanvacle ti chiyvômjatemch'e pan chiy'isinat.”

32Navôque chivancafaycutesh t'ajuya papi lhayashaclesh pava lhashtôtas, ti sasemjop ca naash pava ca natcufa'yesh t'ajuya ti vat'isinatesha'ne.

Pava chivancafaycutesh chiy'isiyan pava jpôyjey yamqu'e pa vatashtôtaj

33Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês shi' pa Aarón pa yit'esha:

34“Meelh ca vi'tajelh'e ja cotsjaat Canaán, nan jajutelh'ay ti natsôt'ajeshelh, vooy yivaatsha ca jachentajey pa vatashtôtaj ca naôvtajesh pa jpôyich yiey na avtsateyish, 35pan yitsôt'ajesh pa jpôyich pa nôqueyjop jayu pa vatcasinô pa yit'esha jayu: ‘Jalheclôjesh ti caaj ja vatvo'matachey yiey ja yijpôyich.’

36“Vooy pa vatcasinô, ca nujatajey ca nôc'ôcji pa jpôyich, pa nitôyjijanesh jayu ca chintiffach'ee pava yi'ôcji, ca jaspa tanca chinsasiyanesh lhacôm'a pava yi'ôcji. Pa nanjooylhajat ca nôc'ôcji pa niclôvalhch'e pa lhayasha.

37“Ca niclôvalhtajch'e pava lhayasha pa nitô'ya pa vatcasinô ti yamqu'e pa jpôyich pava yamtasham tôjiyasshisha'ne ja't'ajesha pava yucleshch'esha'ne, pava lhech yamjam pa jpôyich, 38pa tay'ôcjic'oya jayu pa jpôyich pa tayôjijanesh ca chinp'o'ey nôqueshch'e pava napu'yama nalhus. 39Vooy pa napu'yama nalhu pa vapecley jayu pa vatcasinô pa niclôvalhch'e, vooy pava lhayashachey ca natc'uytajch'e pava lhtôvjas pa jpôyich, 40pa tayôjijanesh jayu ca chinanclanch'e pava utes ti yiesh pava yamqu'e pa chinfoseshey yiey pan yie' ti sas yiey pa fach'ee pa yitsaat; 41pa tayôjijanesh jayu shta ca chinanclaneshch'e lhacôm'a pa tasham pa jpôyich, vooy pa lhamôôc ti chinclanch'e pa chinfoseshey pan yie' ti sas yiey pa fach'ee pa yitsaat. 42Pa chinatcum'ejop pav'elh utes ca chincayôjatey pavan chiyayjat'e, shi' pa nich'a t'ôôlhshi ca nip'aclaneshch'e pa jpôyich.

43“Vooy ca napectajeyjop ti nôôc pava lhayashaesh pa jpôyich ti apistaj ti chinclanch'e pava utes shi' ti chinclaneshch'e pa lhtôvash, ti chincayôjatajey peelh ti chiyp'aclaneshch'e, 44vooy pa vatcasinô pa nôc'ôcji jayu ca niclôvalhch'e. Pa lhayasha ca natc'uytajch'e pa jpôyich pa chintôyesh ti vatashtôtajesh ojey vooy pa jpôyich pa yisasiyan. 45Pa lhe'naa pa jpôyich ti chiyaflhitshicham jayu shi' lhacôm'a pava vatcat'iyasesh pa chinfoseshey pan yie' ti sas yiey pa fach'ee pa yitsaat. 46Papu ca nôctaj'ôcji pa jpôyich yiey pan c'ôplhuesh pa vatcasinô ti tayôjijanesh ti chiyp'ojaam, pa chiytôyesha ti vat'sasiyanesh yamja pa tulh. 47Papu ca nattsaccuntaj'ôcji ja't'ajesha ca nijo'ôcji pa lhech jpôyich, pa lhech pa isjop jayu ca nicleesh pava yuych'e pa jaspa nivat'isiyan.

48“Vooy ca nôctaj'ôcji pa vatcasinô pa niclôvalhch'e pa jpôyich pa nitô'ya ti ninatc'uych'e pava lhayashacheyesh ti apis ti chiyp'aclanch'e, pa nifac jayu pa jpôyich ti is pa lhjunash, lhayaash pava lhayashachey ti vômeshch'e. 49Pava t'ajuya ti chiy'isiyan pa jpôyich pa chinatcum'e jayu pava napu' ajôclôs, pa yeclô' shintincutayuc, pa yuc sivôclôclhayeech shi' pa vatcôvjiyancheyuc hisopo. 50Pa yiclôn jayu pa ve'lha pava ajôclôs pa natjuyeshch'e pa tô'lhôs yich'e pa yinôôt yalhatôlhch'een. 51Pa nanjooylha pa t'acum'e jayu pa yeclô' shintincutayuc, lhpa lhey hisopo, pa yuc sivôclôclhayeech shi' pa ajôclô mônlha, pa yivayitesh jayu pava lhavoyey pa ajôclô vaf shi' pa yinôôt yalhatôlhch'een, pa yisitchatch'e jayu pa jpôyich pa napu'nama pat'ajô'jesh. 52Nôque lhjunash pa yiisiyan jayu pa jpôyich pava lhavoyey pa ajôclô shi' pa yinôôt yalhatôlhch'een, nôquee pa ajôclô mônlha, pa shintincutayuc, lhpa lhey hisopo shi' pa yuc sivôclôclhayeech. 53Pa nanjooylhajat ca nivashan ca nôc pa ajôclô mônlha yiey pa fach'ee pa yitsaat, pa nôque lhjunash yôfisch'e jayu pava chiyisnateshjop t'ajuya ti chiy'isiyan pa jpôyich.”

54Navôque chivancafaycutesh t'ajuya pan yie' pa vatashtôtaj shi' pa vatacle, 55pa vatashtôtaj yiesh pava chiyuych'e shi' pava yiesh pava jpôyjey, 56pa vat'ucajesesh, pava vatvomatacheyash shi' pava yamqu'e, 57pa jaspa isjop ti chiytôyesh pa is shi' pa sas. Nôque yôj'e' nava chivancafaycutesh t'ajuya pa vatashtôtaj.