Search form

Levítico 14:13

13Pa isjop jayu ca niclôn pa tashinshtaj ca nôvesh'e pa lhasnôyich'e pa niseejtaj'ôcji lhcôyish pava yaquisetes t'ajuya ti chiycufa'yeshjop pa sasch'e shi' pava chiylhônsham. Vooy pa vatcufayjatjop pa chitamenesh lhavach t'ajuya jayu pa vatcasinô, lhjunashjulh jayu shta pa vatcufayjatjop pa sasch'e, lhayaash pava lhech ti chiy'isiyan.