Search form

Levítico 14:18

18vooy pan mônlhee lhape' pa nip'aclanshi jayu pa lhshatech pan chiy'isiyan. Nôque lhjunasheesh pa vatcasinô ca natcumeemjulh na Lhcaanvacle ti chiyvômjatemch'e pava lhsasch'e pa lhech.