Search form

Levítico 14:33

Pava chivancafaycutesh chiy'isiyan pava jpôyjey yamqu'e pa vatashtôtaj

33Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês shi' pa Aarón pa yit'esha: