Search form

Levítico 15:11

11“Pa ca naôvtaj'e ti t'ajayesha pan nitonjatsha'ne pava lhcles, ti ninvôômcôôj, pa isjop jayu ca nicleesh pava yuych'e shi' ca nivaatcleshesh lhavaatsha pa yinôôt, pa chintôyesha ti yisasiyan pa namja pa tulh.