Search form

Levítico 16:12

12Pa nanjooylha ca natcum'e jayu pa yijuyjata pa acôjqu'e pa lhniish tapooj pava fôyjoc yichesh tôlhesha ja itôvat'esh ti yie' t'ajuyish na Lhcaanvacle, shi' pava yinpuntesh ti t'acuumjam pa acôjqu'e pa lhniish ti chiyacfaash, pa yichaajshey jayu ja t'ôyish'e ja sivôclôc lhayeech;