Search form

Levítico 16:2

2Pa yit'esha pa Lhcaanacle pa Moisês:

“Ayôjiesha na achecla' Aarón ca yaaj ca yalha ninesh'esham ca nôc'ôcji na is'ôcji lhtôvash yiey t'ôyiish na uj sivôclôc lhayeech,*xr* pa ya aj ca lhecha na lhap'ot'esh lha vatcaqueclitôshi yeclônilh jaspa tanca nivaf; lhayaash yivaatsha jatanôclitesh'e jayu lhpa vôse' yiey na lhap'ot'esh.