Search form

Levítico 16:31

31Nôque vatyôjijat ninvôômji: nôque nalhu t'ajuyelh'a avaatsheelh na lhech nalhu chinavenchateshelh ti chit'ichayshi pa avclanjatelh pa vat'ayipcuyash.