Search form

Levítico 19:12

12“Ya aj ca ajôts'ôclônshelh'in pa ca etôneshelh na yey,*xs* lhayaash ti lhavancaclôquiesh na lhey na Dios. Ya lhech yivaatsha ya Lhcaanvacle.