Search form

Levítico 20

Lhnivalhcheyash papi ninanc'ashamsha'ne

1Pa Lhcaanvacle nifaclem pa Moisês pa yit'esha:

2“Anfacleem napi israelitas pa nôque lhjunash:

“Pa ca naôvtaj'e napi Israelh lhavos ja't'ajesha papi vena tôlhshi' yielh'atshi papu ca niclôntajjop papi lhcles ja chiydiosiyan Moloc, tajulhey jayu ca chinclôn ca nôôtjatesh'in pava utes papi lhtachifas'e pa lhech yitsaat. 3Yivaatsha jayjuyjulh jayu pôque nivacle pa jayjatshi jayu napi lhchifas, tôlh'ejop pa niysa' lhfanishlhavach ti yisasiyan na is yifanishelh'ash shi' ti vancaclôquiesh na is yey ti yiclônem pa lhaôs ja chiydiosiyan Moloc. 4Ca ninteetajesh papi lhtachifas yi'shi' nôque cotsjaat ca ninivalhtajeesha nôque lhfanishlhavach pôque nivacle, 5pa vooy yivaatsha jayjuyjulh jayu pa lhech shi' papi t'ajôôjam, pa jayjatshi jayu napin yi'shi' lhchifas, pa jaclafjaneshch'e jayu lhacôm'a pava yi'van pa lhech shi' papin tanefeneshelh ti yichelhey pa chiydiosiyan Moloc. 6Ca nicaajtaj papi vôntôyitesh pava tsich'es shi' pava vatvoyjatesh'ôcji pava yen ti voqu'e', pa vooy yivaatsha jayjuyjulh jayu pôque nivacle pa jayjatshi jayu napin yi'shi' lhchifas.

7“Avat'isinatyishelh jô, pa avat'isinatelh vitsha, lhayaash yivaatsha ya Lhcaanvacle a'Diosshelh. 8Asnatshelhyam nava yifanishyivach; pa ôfisjatelhch'e. Ya lhech ya Lhcaanvacle, ti lhavatvenchatelhyish.

9“Pa ca naôvtaj'e papi yipôfiyu pa lhtata shi' lhpa lhamimi, pa chinivalha jayu ca chinclôn.*xh* Tôlhesha ti yipôfiyu pa lhtata shi' lhpa lhamimi pa yitsôt'ajshi ti chiyclôn pa lhech.

10“Ca nicaajtaj papi yivômquiyinesh lhpa lhch'acfa pa lhavelh, pa chinivalha jayu pa lhech ca chinclôn, pa lhech lhjunasha jayu shta lhpa ôcjeclô pa chinclôn.*xi*

11“Ca nicaajtaj papi yôjqu'enelhch'ec'oya lhpa lhch'acfa pa lhtata, pa lhech yinvaclematanesh pa lhtata. Pa tajulhey jayu ca chinivalha ca chinclôn pa nivacle shi' lhpa nivacche, lhayaash papi lhech yitsôt'ajesh ti tamenesh lhavach pa lhavafi.*xj*

12“Ca nicaajtaj papi yôjqu'enelhch'e lhpa lhtômtee, papi lhech napu' tajulhey ca chinclônsha'ne jayu, lhayaash papi lhech yitsôt'ajesh ti tamenesh lhavach pa lhavafi, lhayaash pôque uj ti niysa' pa lhfanishlhavach.*xk*

13“Ca nicaajtaj papi yôjqu'enelhch'e pa lhavitsjôfa ti yijôney ca lhch'acfaa, papi lhech napu' tajulhey jayu ca chinivalha ca chinclônsha'ne, lhayaash papi lhech yitsôt'ajesh ti tamenesh lhavach pa lhavafi, ti tôlhesha pa niysa' lhfanishlhavach.*xl*

14“Ca nicaajtaj papi lhjaya'esh lhpa ve'lha ôcjeclô shi' shta lhpa lhamimi lhpan lhjaya'esh, pa lhech ti yisnatesh pa uj niysa', pa lhech shi' papi lhech napu' ôcjeclôy chinmônlhanitsha'ne ca chinu'jam pa itôj. Nôque lhjunash pa tanca mônlhaaelh'atshi pa uj lhsasch'e avaatsheelh.*xm*

15“Ca nicaajtaj pa ve'lha nivacle ti yama lhpa ve'lha yaquiset, pa lhech chinivalha jayu ca chinclôn, pa tajulhey ca chinclôn shta lhpa yaquiset.

16“Ca nicaajtaj lhpa ve'lha nivacche ti yama pa ve'lha yaquiset, lhpa lhech nivacche shi' pa yaquiset pa chinclônsha'ne jayu, lhayaash papuque ti yitsôt'ajshi ti chiyclôyitesh pa lhavafi.*xn*

17“Ca nicaajtaj papi lhjaya'esh lhpa lhch'injô vena tôlheshi pa lhtata ja't'ajesha lhpa lhamimi ti yamelhva'ne lhpa lhech papuque napu' tajulhey ca chiyayjatshi papi lhchifas, tôlh'ejop ti yamelhva'ne pa yitsôt'ajesh lhch'injô. Côque uj ti tanvapenjayesh lhfanishlhavach, vooy can lhfanishlhavach tajulhey jayu ca natmeneshlhavach.*xñ*

18“Ca nicaajtaj papi yôjqu'enelhch'e lhpa nivacche yameyjop ti vacla' pa yamelhva'ne lhpa lhech, pa nôclesh pava lhavoyey lhpan vacla' pa chiytôyesha lhpa lhech, papi lhech napu' tajulhey jayu ti chiyayjatshi napi lhchifas.*xo*

19“Ya aj ca amelhvane lhpa lhch'injô lhpa amimi tanca lhecha lhpa lhch'injô pa atata, lhayaash ti at'oj jô, papuque napu' tamenesh lhavach jayu pa niysa'.

20“Ca nicaajtaj papi yôjqu'enelhch'ec'oya lhpa lhch'acfa pa lhatjooc, pa yinvaclematanesh pa lhatjooc: papi lhech napu' chinclôyitesh jayu pa lhsasch'e: pa nivafsha'ne jayu ca ama papu ca nitô'lha ts'ivee.*xp*

21“Ca nicaajtaj papi nijô'clesh lhpa lhch'acfa pa lhch'inish, pa lhech yinvaclematanesh pa lhch'inish. Côque lhfanishlhavach pa yicônteyana, pa vooy papi lhech napu' tan jayu ca nitactsôysha'ne.*xq*

22“Asnatshelhyam nava yifanishyivach shi' nava yiyôjijates pa ôfisjatelhch'e lhacôm'a. Nôque lhjunash pa tan jayu ca c'ayjatelhshi na cotsjaat nan c'acha'jelhey ca veelh'e. 23Ya aj ca asnatshelh pava lhfanishlhavach papi nivacle papin jayjatelh'atshi jayu avaatsheelh; papi lhech yisnatesh lhacôm'a cavôque, pa lhe'naa ti tanca mônlhaashi papi lhech. 24Pa vooy yivaatsha janfaclelh'am ti natsôt'ajeshelh jayu pa lhcootsjat papi lhech; yivaatsha jajutelh'ay jayu ca acumelh'een jôque cotsjaat jan yie' pa vatts'oos shi' pa acôyech nive'lhaaesh ca ama nan lhjunash pa yinôôt.

“Yivaatsha ya Lhcaanvacle a'Diosshelh, navenchatelhc'oya nap'elh lhtachifas. 25Pa lhe'naa avaatsheelh shta tajulhey ca avenchatelhvatc'oya pava yaquisetes pava chituj shi' pava chiyapun, nan lhjunash pava ajôclôs isis shi' pava niysisa. Pa ya aj ca avat'sasinatshelh pava yaquisetes chiyapun, pava ajôclôs shi' pava t'ôta'yesh pa t'oot nava janôôclhanita ti chiyapun. 26Avaatsheelh tajulhey ca avat'isinatelhyam, lhayaash yivaatsha ya Lhcaanvacle ya lhech ya is, ti c'avenchatelhc'oya nap'elh lhtachifas pa jaspa nastsôt'ajelh'ash.

27“Pa nivacle ja't'ajesha lhpa ôcjeclô ca nivôntôyitajesh pa tsich'e' ja't'ajesha ca nasnatesh pa chivatvoyjatesh'ôcji papi lhech tajulhey ca chinclôn pa chinôôtjatesh'in pava utes, papi lhech yitsôt'ajshi ti tameneshlhavach pa lhavafi.”