Search form

Levítico 25:15

15pan tcashaya pa isjop ca nishayan pan t'aplhu'eshch'e ti nich'a tôlh'e' ti camamc'oya pa lhanfanash, vooy pan tcashayesh isjop ca chint'alhesha ca nishayanch'e pava lhech nincôpes ti vacalh pava jôjjeclay amc'oya;