Search form

Levítico 25:35

35“Ca nicaajtaj papi avelhavot'esh ti ts'acla'yesh ti nach'ay, pa isjop ca efenesh jan lhjunash pa vena tôlhshi' ti nash'ajop, pa an'avcop jayu yiey pa ajpôyich.*xi*