Search form

Levítico 25:5

5Pa tanca lhecha ca at'ovôselhch'e pa trigo ti tôlhshi' lhavaatsha ca ninôjtajeshch'e pa yôj'esha'ne chiycavcalhesh, pa ya aj ca anclaneelhshi pava lhay pava avôtjayetacuyelh ti nichint'ovôs'apee; jô lhech cotsjaat isjop jayu ca chinichayan lhacôm'a.