Search form

Levítico 27:3

3pa ve'lha yitsuuj tôlh'e' veinte pa namjey papi sesenta pava lhnincôpes pa yinôôclhanite'ma pa t'ajôjqu'e pa chiyney pava cincuenta tinshanjayesh pa clesanilh clim, yiey pan yitsjulh'ejop ti chit'acumesh'een pa is'ôcji lhtôvash;