Search form

Levítico 3

Pava vatcufayjatesjop ti chivaniisclanch'e

1“Ca nicaajtaj papu ti t'acum'e pava lhclôy lhpa ve'lha vôcô ja't'ajesha pa jayanaj ti yijutem na Lhcaanvacle vatcufayjat'eshjop ti chivaniisclanch'e, pa lhech yaquiset ti chiycufa'yesh pa ya aj ca lhecha pa tayashay. 2Pan yieshnee pa lhcufayjat pa nichaajsha'ne pa lhshatech pa yaquiset ti tcufayesh, pa nanjooylha ca nisej'ôcji lhcôyish yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. Vooy japi vatcasinôc pa nisichat'apee pava lhavoyey shi' na lhavôjqu'e na itôvat'esh.

3“Pan yieshnee pa yaquiset ti lhcufayjat'esh ti chivaniishclanch'e, isjop jayu ca nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle, pa lhech lhcufayjat chinapjunsham. Vooy pa lhôtje yiesh pava lhavaclay pa lhech yaquiset, 4pava lhshanantiyôc shi' pa lhôtje ti yi'shi' shi' pa yitsavalhch'e t'aclô' shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pa isjop jayu ca nanclanesh'evatjuulh pava lhshanantiyôc. 5Japi vatcasinôc pa ninapjunesh lhacôm'a yiey na itôvat'esh, pa nu'ja pa yaquiset ca ninapjunesh pava yeclôy yichesh, jan lhjunash pava vatcufayjates ti chinapjunsham ti yacônch'e pa lhniish na Lhcaanvacle.

6“Ca nicaajtaj papi tisesh na Lhcaanvacle pa yaquiset lhech pava lhclôy ti tcufayeshjop ti vaniisclanch'e, isjop jayu ca natcufa'yesh pa yitsuuj ja't'ajesha lhpa ôcjeclô amem pa lhayasha. 7Ca natcufaaytajesh pa tashishtaj pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle 8pa nichaajsha'ne pa lhshatech, pa nanjooylha ca nisej'ôcji lhcôyish yie' t'ajuyish na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. Pa lhecheesh japi vatcasinôc pa nisichat'apee jayu pava lhavoyey pa yaquiset pa itôvat'esh shi' pa lhavôjqu'e.

9“Pan tcufayesh pa yaquiset ti lhcufayjat'eshjop ti vaniisclanch'e, pa isjop jayu ca nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle, jan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti chinapjunsham, pa lhôtje pan lhavôôj pa lhacôôs pa nit'ovôsey namja pa t'aclô', pa lhôtje yiesh pava lhavaclay, 10pava napu' shanantiyôc, pa lhôtje pan yiesh shi' pan yiesh pa t'aclô', pa lhôtje pa t'acôjlhôc pa anclanesh'evatjuulh jayu pava shanantiyôc. 11Pa nanjooylhaesh ja vatcasinô ca ninapjunsham lhacôm'a yiey na itôvat'esh, jan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti chituj ti chinapjunsham ti chiyôclôjesh na Lhcaanvacle.

12“Ca natcufaaytajesh pa yaquiset lhecha lhpa tashinshtayche, pa nôvesh'e t'ajuyish na Lhcaanvacle 13pa nichaajsha'ne pa lhshatech, pa nanjooylha ca nisej'ôcji lhcôyish yiey na t'ajuyish'e na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. Pa lhecheesh japi vatcasinôc pa nisichat'apee pava lhavoyey na itôvat'esh shi' na lhavôjqu'e.

14“Pan tcufayesh pa yaquiset isjop ca natcum'e ca nôveshnee nan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti chinapjunsham ti chiyôclôjesh na Lhcaanvacle, lhacôm'a pa lhôtje yiesh pava lhavaclay, 15pava napu' shanantiyôc, pa lhôtje pan yiesh shi' pan yiesh pa yitsavalhch'e t'aclô', shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pa nanclanesh'e jayu pava shanantiyôc. 16Pa nanjooylhaesh ja vatcasinô pa napjunsham lhacôm'a cavôque yiey na itôvat'esh, jan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti chituj ti chinapjunsham ti chiyacônch'e pa lhniish. Lhacôm'a pa lhôtje t'ajuya na Lhcaanvacle.

17“Nôque vatyôjijat'esh ninvô'mesh ti tôlhesh'e jayu papi vatanôvôt pa namja papi lhcles, yiey pa ca vi'tajelh'e ts'ivee: pa ya aj ca atujelh pa lhôtje pa nilhecha pava lhavoyey.”