Search form

Levítico 3:4

4pava lhshanantiyôc shi' pa lhôtje ti yi'shi' shi' pa yitsavalhch'e t'aclô' shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pa isjop jayu ca nanclanesh'evatjuulh pava lhshanantiyôc.