Search form

Levítico 4:9

9pava napu' lhshanantiyôc shi' pan yiesh lhôtje shi' pan yiesh pa yitsavalhch'e t'aclô', shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pava lhech isjop jayu nanclanesh'e vatjuulh pava lhshnantiyôc,