Search form

Levítico 7:30

30Pa natcumesh'e pava yitsôt'ajesh lhpôcôtôy ca nanchaajtajey t'ajuyish na Lhcaanvacle pa lhcufayjat chinapjunsham, pa lhôtje yie' t'oot pa lhech t'oot t'ajuya ti yisnatshem na Lhcaanvacle ti nachesheyshi.