Search form

Levítico 8

1Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

2“Acu'ma ja Aarón shi' japi lhcles, pa acum'e shta java yuych'e japi vatcasinôc, pa lhape' t'ajuya ti chiy'isinatesh, pa vôcô lhaôs ca natcufa'yeshjop pa sasch'e, pava napu' tashinshtas jayanjas shi' lhpa sisenilh t'ajuya pava yucuvec ameyshi pa yiyalhiyan, 3pa atc'a'eelhvane lhacôm'a japi achifas yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh na Chivatvan'e.”

4Pa Moisês yisnatesh pavan yiyôjiesha pa Lhcaanvacle, pa tayelhvane papi lhchifas yiey ja chiyuy'een ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. 5Pa lhechesh pa yit'esha pa Moisês papi lhchifas: “Cavôque tayôjijanesh ja Lhcaanvacle ca asnatshelh.”

6Pa nijooylha pa Moisês ti yishalhanitlhavne pa Aarón shi' papi lhcles, pa vatcleshesha'ne pa yinôôt. 7Pa nijooylha ti yuyjatch'e pa Aarón lhpa t'uyjatshiy pa yinucfajiyan pa yinvayjatchisham lhpa pitej pa yinem'e lhpa lhjuyshivoque pa yiyitem'e pa lhnucfat'esh lhpa lhjuyshivoque. 8Pa nijooylha ti yinvayjatchisham lhpa lhcapojoque yie' t'oot, pa yich'e' pava napu' chiyiisshi “Pa itôtaj shi' pa yivo'yeshch'e” (lhanquey Urim shi' pa Tumim). 9Pa nijooylha ti yinem'e pa lhc'ôcle, vooy pa lhech ti yie' pa lhtaco pa clasimch'e clesanilh cojiyaj ti chiyvenchatesh ti vatcasinô'esh, jan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.*xg*

10Pa nijooylha pa Moisês pa t'acumesh'e pa lhape' chiyvenchatjop ti chiy'isiyan ti yôtsiy'ôcji pa is'ôcji lhtôvash shi' lhacôm'a pavan yi'ôcji, pa nôque lhjunash ti chiy'isinatesh. 11Pa lhech lhape' pa yisichat'apee pa itôvat'esh napu'yama pat'ajô'jesh pa yôtsiy'apee shta pa itôvat'esh shi' lhacôm'a pava chiycheneshjop shi' shta pa titech shi' pa lhch'ito'esh t'ajuya ti chiy'isinatesh.

12Pa nijooylha pa Moisês pa yôtsiysham lhshatech pa Aarón pa lhape' ti chiy'isinatesh, ti t'ajuya ti chiy'isinatesh ti vatcasinô'esh. 13Pa yishalhanit lhavne shta papi lhcles pa Aarón pa yuyjatch'e shta pava t'uyjatshiyis pa yinucfatiyansha'ne shta shi' ti yic'ôcliyansha'ne, jan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

14Pa nijooylhach'e pa Moisês ti tayôjijanesh ca chinanchajey pa vôcô lhaôs ti vatcufayjat'eshjop pa sasch'e, vooy pa Aarón shi' papi lhcles pa yicha'jelhsha'ne pa lhshatech pa vôcô lhaôs. 15Pa lhechesh pa Moisês pa yisej'ôcji lhcôyish ti t'ajayesheyshi pava lhpaschey pava lhavoyey ti yip'aclanesh pava lhac'uclesh pa itôvat'esh yiey pa lhavôjqu'e, pa jaspa yiisiyanesh, vooy pava mônlhee lhavoyey pa yôtsiych'etsham pa itôvat'esh. Pa lhechesh pa lhech itôvat'esh chiy'isinatesh t'ajuya ti chit'acuumjulh ti chiyvômjatch'e pava sasch'e.*xh*

16Pa nijooylha pa Moisês ti t'acum'e lhacôm'a pa lhôtje jiesh pava lhavaclay, pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc shi' pava napu' lhshanantiyôc pa lhôtje, pa napjunsham lhacôm'a yie' pa itôvat'esh; 17taj ti pavan mônlhee, pa t'asjaan, lhpa t'ôjeche shi' pa lhasamuc, pa yilhôn'ec'oya pa itôj yiey pa fach'ee pa vat'ichavat, yiey jan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

18Pa Moisês yishalhanit lhavne pa tashinshtaj jayanaj ti chicufa'yesh ti chiylhônsham, vooy pa Aarón shi' papi lhcles yicha'jelhsha'ne pa lhshatech pa tashinshtaj jayanaj. 19Pa nijooylha pa Moisês pa yisej'ôcji lhcôyish ti yôtsiy'apee pava lhavoyey shi' pa lhavôjqu'e pa itôvat'esh, 20pa yiseejsha'ne pa tashinshtaj pa yilhônsham pa lhshatech, pava t'iyas shi' pa lhôtje; 21pa nijooylha ti yicleshesh pa yinôôt pava lhavaclay shi' pava lhcaclôy pa tashinshtaj, pa lhacôm'a ti napjunsham yie' pa itôvat'esh ti chiylhônsham, jan lhjunash ti vatcufayjat'esh ti yacônch'e pa lhniish pa Lhcaanvacle, jan t'ônashesh pa Lhcaanacle ti tayôjijanesh.

22Pa nijooylha pa Moisês tayôjijanesh ti chinchajey peelh tashinshtaj jayanaj, pan chiyjuyjata ti chiyvat'isinatesh, vooy pa Aarón shi' papi lhcles pa yicha'jelhsha'ne pa lhshatech pa tashinshtaj jayanaj. 23Pa nijooylha pa Moisês ti yisej'ôji lhcôyish pa t'acum'e pava napu' lhavoyey pa yip'aclaneshch'e tasham lhpa lhacfe' pa Aarón yiey lhfayish, pa yip'aclanesh lhpa ujqu'e lhpasche lhfayishey shi' lhpa ujqu'e lhafjuj lhfayishey. 24Pa nijooylha ti yishalhanitlhavne papi lhcles pa Aarón pa yip'aclaneshch'e shta pava lhavoyey yiey pa tasham pava lhacfey lhfayishey, pa yip'aclanesh shta pava usch'e lhpaschey lhfayishey shi' pava usch'e lhafjus lhfayishey; pa nijooylha ti yôtsiy'apee pava mônlhee lhavoyey pa itôvat'esh shi' pa lhavôjqu'e.

25Pa nijooylha pa Moisês pa t'acum'e pa lhôtje, pa lhacôôs, lhacôm'a pa lhôtje yiesh pava lhavaclay, pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, pava npu' lhshanantiyôc pa lhôtje, shi' lhpa lht'oycha lhfayishey. 26Lhpa sisenilh t'ajuya pava yucuvec ameyshi pa yiyalhiyan pa yan'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle, pa t'acum'e pa Moisês lhpa ve'lha yucuve ameyshi pa yiyalhiyan, lhpa ve'lha yucuve chiyot'ateshi pa lhape' shi' pava chiyclasayanch'esha'ne, pa yu'esham pava lhôtjes shi' lhpa lht'oycha lhfayishey; 27pa nijooylha ti yanjop lhacôm'a pava lhpôcôtôy pa Aarón shi' papi lhcles, ca jaspa lhech lhfanisheesh ti yiesh'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle ti yisnatshem. 28Pa nijooylhach'e pa Moisês ti t'acuumjey lhacôm'a pava lhpôcôtôy papi lhech, pa napjunsham ti yiey pa itôvat ti yu'ja pava chiylhônsham, jan lhjunash ti chiycufa'yeshjop ti chivat'isinatesh ti chiyacônch'e pa lhniish: ti chiycufa'yesh ti chinapjunsham ti chiyôclôjesh pa Lhcaanvacle.

29Pa nijooylha pa Moisês ti t'acum'e pa lhech t'oot ti yisnatesh'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle ti yieshjop. Pa lhech t'iya pa jayanaj t'ajuya ti chiyvat'isinatesh pan t'ajaya pa Moisês, jan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.

30Pa nijooylhach'e pa Moisês ti t'acumesh'e pa tiqu'in lhape' t'ajuya ti chivat'isiyan shi' pava lhavoyey yi'apee pa itôvat'esh, pa yisichat'elh'apee pa Aarón shi' papi lhcles, lhech lhjunash ti mônlhach'e pava chiyuyjatch'e lhacôm'a ti vatcasinôclesh. Lhech lhjunash ti chiy'isinatesh pa Aarón shi' papi lhcles shi' pava chiyuyjatch'e ti vatcasinôclesh lhacôm'a.

31Pa nijooylha pa Moisês ti yit'esha pa Aarón shi' papi lhcles: “Aneshelhshi pa t'asjaan yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa lhech atujelh'e lhpa yucuve yich'e' lhpa sisenilh t'ajuya ti chivat'isiyan, ti lhech t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh ti yit'esh: ‘Vooy ja Aarón shi' japi lhcles tuj jayu pôque t'asjaan.’ 32Pa nanjooylha pa alhônelhsham pa t'asjaan shi' lhpa yucuve ca mônlhatajee, 33pa ya aj ca atojeesheyc'oya na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e nôqueshch'e pava napu'yama nalhus, ti nic'ôôjlhaa na lhanc'ôplhu ti chivat'isinat. 34Pa Lhcaanvacle tayôjijanesh ca chinasnatshem t'ajuya ti chiyvômjatch'e pava sasch'e ti lhasnatshelh pa asnatshelh nan lhfanisheshelh'am nôqueesh. 35Pa lhe'naa avaatsheelh ti isjop jayu ti amônlheelh'e pa nalhuclay shi' pa tulh yiey na chiyuy'een na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e môôjelhch'e pava napu'yama nalhus. Ach'anelhjulh na lhayôjijat pa Lhcaanvacle pa tan jayu ca avafelhsha'ne, lhayaash nôque vatyôjijat ti chinjutyiy.”

36Vooy pa Aarón shi' papi lhcles yisnatesh lhacôm'a pava yiyôjiesha pa Lhcaanvacle pa Moisês.