Search form

Levítico 9

Pa Aarón tôlhesh'e pa lhcumjayash ti vatcasinô'esh

1Ti pu'janayama pa nalhu pa tôney pa Moisês pa Aarón shi' papi lhcles shi' shta papi nitaôvclaseesh Israel lhavos. 2Pa yit'esha pa Aarón: “Acum'e pa vôcô nich'a uj t'ajuya ti chicufa'yeshjop pa sasch'e, shi' pa tashinshtaj jayanaj amem pa lhayasha t'ajuya ti chiylhônsham, pa veesh'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle. 3Vooy papi Israel lhavos anfacleem ca natcum'e pa ve'lha fusuc ca lhcufaytajeeshjop pa sasch'e, pa ve'lhaa pa vôcô lhaôs ve'lhaa shta pa tashinshtaj pava lhech ve'lha lhnincôp'a pa amem pa lhayasha, ca natcufa'yesh ca chinlhônsham, 4ve'lha shta pa vôcô jayanaj shi' shta pa tashinshtaj jayanaj ca niclôn'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle ti lhcufayjat'eshjop ti chivaniisclanch'e. Pa nanchaaj shta pa vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan chiyot'ateshi pa lhape', lhayaash pa Lhcaanvacle ti tanôclitelh'am jayu nôqueesh.”

5Papi Israel lhavos pa yicha'jey'in yiey t'ajuyish'e pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e yiey pan t'ônasheshem pa Moisês, pa lhacôm'a papi lhtachifas ti tac'uya ts'ivee pa mônlhee ti vatsavat'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle. 6Pa lhechesh pa yit'esha pa Moisês: “Cavôque tayôjijanesh pa Lhcaanvacle. Asnatshelhem, pa lhech Lhcaanvacle ti tanôcliteshelh'am jayu pa uj lhapjumtseyash.”

7Pa nijooylha ti yit'esha pa Moisês pa Aarón: “Anc'uyey na itôvat'esh, ca veeshjop na acufayjatjop pa sasch'e shi' na yaquiset nan lhatcufa'yesh jayu ti chiylhônsham pa jaspa chinvômjatch'eam pava asasch'e shi' pava lhsasch'e napi Israel lhavos. Veeshjop shta na lhcufayjat napi Israel lhavos ca chinvômjatemch'e pava lhsasch'e, jan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti tayôjijanesh.”*xi*

8Pa Aarón pa tac'uya pa itôvat'esh pa yisej'ôcji lhcôyish pa vôcô lhaôs ti tcufayeshjop pava lhsasch'e. 9Pa nivinshaa ti tac'uysha papi lhcles pava lhavoyey, vooy pa Aarón pa yivayitesh pava lhpaschey, ti yip'aclanesh pava lhac'uclesh pa itôvat'esh vooy pava lhavoyey mônlhee pa yôtsiych'etsham pa itôvat'esh. 10Pa nijooylhach'e ti napjunsham pa lhôtje yiey pa itôvat'esh, pava lhshanatiyôc shi' pa lhôtje yiesh pa t'ôcôjlhôc pa yaquiset vatcufayjat'eshjop pa sasch'e yiey jan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês. 11Vooy pa t'asjaan shi' lhpa t'ôjeche pa ninapjun'esham yiey pa fach'ee pa vat'ichavat.

12Pa Aarón yisej'ôcji lhcôyish shta pa yaquiset chiycufa'yeshjop ti chiylhônsham, vooy papi lhcles yichaaj pava lhavoyey, pava lhech yôtsiy'apee pa Aarón pa itôvat'esh shi' pa lhavôjqu'e. 13Pa nijooylha ti yichaaj pa lhshatech shi' pava t'iyasesh chiyseejsha'ne pa yaquiset ti tcufayeshjop ti chiylhônsham, vooy pa Aarón pa napjunsham yiey pa itôvat'esh; 14pa yinjooylhajat ti yicleesha'ne pava lhavaclay shi' pava lhcaclôy ti napjunsham yiey pa itôvat'esh, pa lhjunashjulh ti t'apjôclô'lha pa yaquiset.

15Pa Aarón pa yieshjop shta pa lhcufayjat papi Israel lhavos. T'acum'e pa ve'lha fusuc pa lhech vatcufayjat'eshjop pa lhsasch'e papi lhchifas, pa yisejôcji pa lhcôyish, ti tcufayeshjop pa sasch'e yiey pan lhfanishesh pa vatjutsa' ti tcufayesh. 16C'oya ti yieshjop pa yaquiset chiycufa'yeshjop ti chiylhônsham, yijôneshch'e pan vat'ônashesha. 17Pa yinjooylhajat ti yieshjop pa vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan, pa t'acuumjam pa napjunsham yiey pa itôvat'esh shi' shta pava chiylhônsham ti nich'a nalhu.

18Pa Aarón yisej'ôcji lhcôyish shta pa vôcô jayanaj shi' pa tashinshtaj jayanaj pavan tcufayeshjop papi Israel lhavos ti vaniisclanch'e.*xj* Vooy papi lhcles pa yijutshey pava lhavoyey, vooy pa lhech pa yôtsiy'apee pa itôvat'esh shi' pa lhavôjqu'e. 19Pa yijutshey shta pava lhôtjes pa vôcô jayanaj shi' pa tashinshtaj jayanaj, pa lhacôôs, pa lhôtje yiesh pava lhavaclay, pava lhshanantiyôc shi' pa lhôtje yiesh pa t'acôjlhôc, 20pa yinesham pava lhôtjes pava t'otis. Pa lhechesh pa Aarón pa napjunsham pava lhôtjes yiey pa itôvat'esh, 21taj ti pava t'otis shi' pava lht'oychac lhfayishey tsi'sha ti yisnatesh ti yie' t'ajuyish pa Lhcaanvacl t'ajuya ti yieshjop, jan t'onashesha pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

22Vooy pa Aarón pa yôclôj'apee pava lhpaschey papi Israel lhavos ti yit'eshem pa is,*xk* vooy ti tifeshch'e ti yieshjop pa vatcufayjatjop pa sasch'e, ti chiylhônsham shi' pa vatcufayjatjop ti chivaniisclanch'e, pa tayjop pa itôvat'esh. 23Pa nijooylhach'e pa Moisês shi' pa Aarón ti yich'ôcji ts'ivee ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa meelh ti yichfach'ee pa yit'eshem pa is papi Israel lhavos. Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa tanôcliteshem pa uj lhapjumtseyash lhacôm'a papi lhtachifas: 24pa tôlh'e t'ajuyish pa Lhcaanvacle pa itôj ti yitujatsham pa yaquiset ti napjunsham shi' pava lhôtjes ti yi'apee pa itôvat'esh.

C'oya ti yi'van côque, lhacôm'a papi Israel lhavos ti tônesh'in pa lhshamitjayash pa t'avuyshichamch'e ti yamjata ts'ivee cotsjaat pa lhtaco.