Search form

Números 1:1

Chiyitsjuulh papi Israel lhavos yiey lhpa Sinaí

1Pa vatjutsa' nalhu pa napu'eyshi jive'cla pa napu'eyshi nincôôp, ti meelh ti pitoj'e clee pa ve'lha nincôôp papi Israel lhavos ti tay'een pa Egipto, pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês ti yiey pa am'e pa'na pan lheyesh Sinaí, yiey pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e pa Dios, ti yit'esha: