Search form

Números 1:17-18

17-18Pa vatjutsa' nalhu pa napu'eyshi jive'cla pa nincôôp, pa Moisês shi' pa Aarón pa tayelhvane papi lhech nivacle ti nifaclemch'e ti yinôôclhanita pa Dios, pa lhech lhjunashesh lhacôm'a papi lhchifas, ti chiyitsjuulh lhacôm'a papi Israel lhavos, pa yi'sesh'ejop ti yisclanvatich'e papi lhpôc'ôcshamsha'ne shi' papi t'ajôôjam pava ve'lhee ts'ivee lheyis papi lhech shi' pat'ajôôj yamvatsham papi nivacle veinte pava nincôpes ti yamja papi yaash pava lhnincôpes, 19jan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle pa Moisês ti yiyôjiesha. Côque ti chiyitsjuulh pa lhfanishesh ti yiey pa am'e pa'na lheyesh Sinaí.