Search form

Números 1:26-27

26-27Pa tc'a'sham pa Judá pa chiyitsjuulh papi setenta y cuatro mil seiscientos.

28-29Pa tc'a'sham pa Isacar pa chiyitsjuulh papi cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.