Search form

Números 10:18

18Pa yieshnee papi c'afoquelhayesh ti yich'in ti yichaaj pa yinôôclhanitsha sivôclôc lhayeech yitsôt'ajesh pa Rubên, ti lhanvacleeshjop pa Elisur, lhaôs pa Sedeur.