Search form

Números 10:22

22Pa nijooylhach'e ti yich'in papi c'afoquelhayesh ti yichaaj pa chinôôclhanitsha sivôclôc lhayeech yitsôt'ajesh pa Efraín, ti lhanvacleeshjop pa Elisama, lhaôs pa Amiud.