Search form

Números 13:16

16Navôque lheyis papi nivacle yichen pa Moisês ti yituvalhey pa cotsjaat. Pa Oseas, lhaôs pa Nun, yivômjatesh pa lhey pa lhqueyesh Josuê.