Search form

Números 14:14

14pa nifaclem jayu papi yiey pa cotsjaat Canaán. Papi lhech tpeeycheyesh shta ti yit'esh'a a'Lhcaanvacle ti lhôvji' japi lhech lhtachifas, ti lhavatvanjiyinesh ti lhôvji'jop lhja vôse' napi lhech. Vooy ti nalhu'ey pa lhnôyinc'oya napi lhech ti lhôvji' lhja vôse' tc'ach'e jô, vooy ti tulh'in ti lhôvji' ja itôj tc'ach'e jô.