Search form

Números 15:24

24“Ca captajeemey lhacôm'a japi vatachifas, pa lhacôm'a japi vatachifas ca nanjutyam jayu pa ve'lha vôcô lhaôs ti chiylhônsham ti acôjqu'e pa lhniish, ti chiyjuyjata pa vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan shi' pa ôtjayetas t'i', nan lhjunash na Dios ti tayôjijanesh; jô'tajesh ti nanjutyam jayu pa ve'lha fusuc ti vatcufayjat'eshjop pa sasch'e.